Generelle betingelser

Tilmelding til en rejse er bindende for deltageren når depositum er indbetalt. Ved tilmeldingen bekræfter rejsedeltageren samtidig at have accepteret de i program, prislister oplyste vilkår for rejsen.

8 dage efter modtagelse af rejsebekræftelse fra Lotsane Safaris indbetales depositum, som udgør DKK 3000 + flybillet. Restbeløbene af rejses pris betales henholdsvis 45 dage før afrejse. Flybilletter, rejseplan og øvrige dokumenter fremsendes senest 3 uger før afrejse.

Afbestilling er kun gyldig, når den fremsendes skriftligt til Lotsane Safaris. Ved afbestilling indtil 3 måneder før afrejsen opkræves et administrationsgebyr på DKK 3000 + billetpris. Ved afbestilling mellem 3 måneder og 45 dage før afrejse er afbestillingsgebyret 50 % af rejsens pris. Ved afbestilling senere end 45 dage før afrejse er retten til tilbagebetaling tabt. Hvis forholdene på rejsemålet indenfor et tidsrum af 14 dage før afrejsen er af en sådan karakter, at der vil være nærliggende fare fro kunden liv eller førlighed, dvs. krigshandlinger, naturkatastrofer eller smitsomme sygdomme, refunderes rejsens samlede pris. Det vil dog være en betingelse, at danske myndigheder (Udenrigsministeriet) direkte fraråder rejse til det pågældende område. Dette gælder dog ikke, såfremt kunden ved indgåelsen af aftalen var bekendt med den pågældende begivlotenhed, eller hvis begivenheden var alment kendt. Billetprisen på flybilletten skal betales uanset hvornår rejsen er bestilt.

Lotsane Safaris forbeholder sig ret til efter aftalens indgåelse at forhøje prisen pga. ændringer i transportomkostninger, herunder brændstofpriser, skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser som lufthavns-, landings-, startafgifter eller lignende. En prisforhøjelse skal varsles snarest muligt og senest 20 dage før afrejse og må ikke overstige 10 % af rejsens averterede pris. Såfremt disse betingelser ikke er overholdt, kan deltageren, ved uden unødigt ophold skriftligt at kontakte Lotsane Safaris, omkostningsfrit afbestille rejsen. Ved prisfald pga. ændringer i nedadgående retning i de ovennævnte forhold, vil kunden blive informeret herom snarest.

Indfinder rejsedeltageren sig ikke på angivet tid og sted for ud- eller hjemrejsen, eller kan kunden ikke tiltræde eller fuldføre rejsen pga. manglede rejsedokumenter som f.eks. gyldigt pas, nødvendige vaccinationsattester mv., har arrangøren ret til at beregne sig den totale pris for rejsen. Hvis kunden udebliver fra anførte transporter eller på anden måde undlader at udnytte de ydelser som e r bestilt, kan der ikke kræves godtgørelse for uudnyttede ydelser.

Rejsen kan ikke overdrages til en anden person.

Vi anbefaler at man tegner en afbestillingsforsikring, som gør det muligt at afbestille rejsen inden afrejsen, hvis årsagen er lægedokumenteret, akut sygdom eller dødsfald hos deltageren, dennes ægtefæller, samlever, børn, forældre eller søskende. Forsikringen skal tegnes og betales samtidig med bestilling af rejsen og senest ved indbetaling af depositum (1. rate) til Lotsane Safaris. Lotsane Safaris samarbejder med Gouda Rejseforsikring og yderligere information om forsikringen sendes ved bestilling af rejsen.

På rejser uden for Europa er man ikke dækket af den offentlige danske sygesikring ( det gule sygesikringsbevis). Det anbefales derfor på det kraftigste at tegne en rejseforsikring, der blandt andet dækker omkostninger ved ulykke eller død, ved behandling af sygdom, ved hjemtransport samt ved tab eller beskadigelse af bagage. Lotsane Safaris samarbejder med Gouda Rejseforsikring og yderligere information om forsikringen sendes ved bestilling af rejsen. Tegning af rejseforsikring er deltagerens eget ansvar og Lotsane Safaris optager sig intet ansvar som følge af manglende forsikringsdækning.

Oplysninger om forhold vedr. pas og vaccinationer vil blive meddelt i rejsebekræftelsen. Alle oplysninger gælder for rejsende med dansk pas, skal dette oplyses ved rejsebestilling sådan at Lotsane Safaris kan vejlede den rejsende til selv at søge oplysninger om de krævede formaliteter hos eget lands ambassade eller konsulat. Såfremt man undlader at oplyse at den rejsende ikke har dansk pas, påtager Lotsane Safaris sig intet ansvar for de følger evt. manglende indrejsedokumenter, vaccinationer etc. Måtte medføre for den rejsende.

Rejsedokumenter: Det er kunden ansvar at sørge for gyldigt pas og vaccinationer som er nødvendige for rejsens gennemførelse. Navn i flybillet skal være i overensstemmelse med det i passet indførte navn. Da det oftest ikke er muligt at ændre navne og flybilletter efter tilmelding, såvel som uoverensstemmelse mellem navne i flybillet op pas kan føre til afvisning ved check-in til flyet, er det kundens ansvar at de ved tilmeldingen oplyste for-og efternavne på deltagerne er korrekte og i overensstemmelse med alle for- og efternavne i deltagerens pas. Lotsane Safaris påtager sig intet ansvar for de følger afgivelse af ukorrekte eller mangelfulde oplysninger kan medføre.

Genbekræftelse af flyreservationer: De fleste flyreservationer skal genbekræftes senest 72 timer inden returrejsen, eller hvis et rejseforløb undervejs afbrydes mere end 24 timer. Ved manglende genbekræftelse har luftfartsselskabet ret til at disponere over din plads, også selvom du har en fast og bekræftet booking. Der kan i sådanne tilfælde ikke gøres krav gældende mod hverken arrangør eller flyselskab for følgevirkninger, den manglende genbekræftelse medfører. Personalet i Lotsane Safaris hjælper gerne med at genbekræfte din reservation, men vi gør opmærksom på at det altid er den rejsendes eget ansvar at genbekræftelse finder sted. Ved ophold udenfor Lotsane Safaris anbefaler vi, at du henvender dig direkte til det luftfartsselskab, du skal flyve med.

Afgangs- og check-in tider: Da der efter billetudstedelse kan forekomme ændringer i afgangs- og ankomsttider, forpligter kunden sig til at holde sig orienteret om evt. ændrede møde-, videre- og hjemrejsetidspunkter ved at kontakte lokale agenter og luftfartsselskaber. Kunden forpligter sig også til at møde rettidigt på de i rejseplanen oplyste mødesteder og – tidspunkter.

Ønske om brug af anden konservator og/eller selskab, for hjemtransport af trofæer fra Afrika, skal være skriftlig aftalt med Lotsane Safaris før afrejse.

Hvis ikke andet fremgår af aftalen vil Lotsane Safaris samarbejdspartner blive benyttet.

Prisen for trofæbehandling kan variere fra de oplyste priser som følge af prisstiginger eller prisnedsættelser foretaget af konservator og/eller kursændringer.

Prisen for hjemtransport er ikke inklusiv i konservatorprisen og vil blive afregnet direkte fra transportfirmaet til dagspris.

Eventuelle klager over mangler ved rejsen skal meddeles luftfartsselskabet, Lotsane Safaris eller Lotsane Safaris repræsentant på stedet eller i Danmark straks eller inden for rimelig tid efter at manglen er konstateret, sådan at der er mulighed for at afhjælpe fejlen/manglen med det samme. Den rejsende skal sikre sig bevis for reklamationen, hvis fejlen/manglen ikke kan rettes op stedet, og kunden evt. senere ønsker at rejse krav om erstatning overfor Lotsane Safaris. Manglende reklamation og bevis herfor vil oftest medføre tab af retten til senere erstatningskrav.

Pakkerejser solgt af Lotsane Safaris er omfattet af ”Lov om pakkerejser”. Rejserne gennemføres i øvrigt efter de af Forbrugerrådet vedtagne betingelser for deltagelse i pakkerejser. Der tages forbehold for trykfejl og ændring af priser som følge af ændrede indkøbsforhold.

Ethvert krav mod Lotsane Safaris skal afgøres efter Botswansk lovgivning da Lotsane Safaris er ejet af et selskab fra Botswana.

Vi gør opmærksom på at de fleste flybilletter er inklusiv 20 kg bagage, hvis ikke andet er meddelt. Nogle flyselskaber opkræver et fast gebyr for transport af våben. Dette er aldrig inklusiv i prisen på flybilletten. Ved evt. overvægt betales altid af kunden ud over billetprisen.

Kørsel på rejsemålet er kun inkluderet i prisen, hvor det udtrykkeligt fremgår.

Skulle der imod al forventning opstå grundlag for reklamation vedrørende jagtlige forhold, indkvartering mv.. Så skal det straks meddeles på destinationen og det skal føres til protokol. Forudsætningen for at få en klage behandlet er at der har været klaget direkte på destinationen og at det er ført til protokols. Kontakt samtidig med klagen Lotsane Safari pr. telefon +45 91 10 49 44 eller +45 20 19 68 45. I de fleste tilfælde kan eventuelle problemer afklares straks og rejsen kan fortsætte som en succes.

Lotsane Safaris er ejet af Bowlane Investment PTY (Ltd.), PO. Box 63, Sherwood, Botswana.